Nus essan qua per tai

Èsi capità insatge nausch cun tai? Insatge uschè nausch che ti na sas betg tge far ussa? Alura è l'agid a victimas il dretg lieu per tai.

Titelbild - Nus essan qua per tai

Nus gidain tai, sch'insatgi ha per exempel dà fridas a tai, smanatschà u mess sut squitsch tai – u sche ti es daventada/daventà victima da mulestas sexualas, abus u violaziun. U sche ti enconuschas insatgi ch'è daventà victima da violenza e ti vuls gidar.

Ans telefonescha u scriva in e-mail.

Hier findest du alle Beratungsstellen der Opferhilfe

Antworten auf Deine Fragen