Dretgs

Las victimas han dretgs particulars en ina procedura penala. L'agid a victimas As infurmescha e sustegna, per che Vus possias far valair Voss dretgs.

Titelbild - Dretgs

Avais Vus ina dumonda davart Voss dretgs sco victima en ina procedura penala? Giavischais Vus infurmaziuns davart l'andament d'ina procedura penala? U duvrais Vus sustegn en ina procedura penala? Alura contactai in post da cussegliaziun da l'agid a victimas.   

Qua chattais Vus tut ils posts da cussegliaziun da l'agid a victimas

Tge dretgs han las victimas en proceduras penalas?

Cura ch'ina procedura penala vegn averta, avais Vus sco victima dretgs particulars. Vus avais p.ex. il dretg da

  • vegnir infurmada/infurmà davart la fugia u la relaschada da la persuna accusada.
  • vegnir infurmada/infurmà davart la sentenzia.
  • prender cun Vus ina persuna da confidenza a l'interrogaziun.
  • evitar in inscunter direct cun la persuna accusada.

Victimas da delicts sexuals e victimas minorennas han ultra da quai anc dretgs pli vasts, p.ex.

  • il dretg da refusar da respunder, sche las dumondas èn memia intimas u  
  • il dretg da pretender che l'interrogaziun vegnia fatga d'ina persuna da l'atgna schlattaina.  

L'agid a victimas As gida er a decider, sche Vus vulais far ina denunzia penala. Vus suletta/sulet decidais dentant, schebain Vus faschais ina denunzia penala u betg.